Privacyverklaring

1. Algemeen

De vzw Klimop R.T. Merksem (Klimop R.T. Merksem) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Klimop R.T. Merksem met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en Klimop R.T. Merksem gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Klimop R.T. Merksem houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation).

Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

Klimop R.T. Merksem is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Klimop R.T. Merksem vzw
Terlindenhofstraat 150 bus 1
2170 MERKSEM
BELGIE

e-Mailadres: privacy@klimop-rt-merksem.be

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

Klimop R.T. Merksem verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en op welke rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van Klimop R.T. Merksem (uitvoering van de overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring en financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
 • Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van Klimop R. T. Merksem (gerechtvaardigd belang)
 • Deelname aan internationale wedstrijden en stages (gerechtvaardigd belang)

3. Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

Identificatiegegevens:

Lid:
Naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender

Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers:
Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid:

Identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)

Persoonlijke kenmerken

(Sporttechnische) diploma’s

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties:

 • GymnastiekFederatie Vlaanderen

5. Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan Klimop R.T. Merksem verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.

Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

 • Ethias: Verwerking ongevalsdossiers
 • Lokale overheid: Het bekomen van subsidies

Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan degene waarmee Klimop R.T. Merksem een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

Gegevens worden doorgegeven aan:

 • Geen

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname aan internationale stages & wedstrijden.

6. Minderjarigen.

Klimop R.T. Merksem verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

7. Bewaartermijn.

Klimop R.T. Merksem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Klimop R.T. Merksem verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

8. Beveiliging van de gegevens

 • Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 • Alle personen die namens Klimop R.T. Merksem kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
 • Klimop R.T. Merksem hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
 • Als er aanleiding toe is zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 • De medewerkers van Klimop R.T. Merksem zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Uw rechten omtrent uw gegevens.

U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Klimop R.T. Merksem heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.

U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. Klimop R.T. Merksem kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

10. Klachten.

Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Klimop R.T. Merksem vzw via e-mail of per post:

Klimop R.T. Merksem vzw
Terlindenhofstraat 150 bus 1
2170 MERKSEM
BELGIE

e-Mailadres: privacy@klimop-rt-merksem.be

U kunt steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel
BELGIE

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging privacyverklaring.

Klimop R.T. Merksem vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 15 juni 2018.

Cookiebeleid

Cookies bestaan uit deeltjes code die in de browser zijn geïnstalleerd om de Eigenaar te ondersteunen bij het verlenen van de Dienst volgens de beschreven doelen. Bepaalde doelen waarvoor Cookies zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker.

Indien de installatie van Cookies gebaseerd is op toestemming, kan deze toestemming te allen tijde vrij worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Technische Cookies en Cookies voor geaggregeerde statistieken

Activiteit die strikt noodzakelijk is voor het functioneren van de Dienst
Deze Website gebruikt Cookies om de sessie van de Gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze Website, bijvoorbeeld gerelateerd aan de verdeling van bezoekers.

Activiteit ten aanzien van het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken
Deze Website gebruikt Cookies om browsevoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de Gebruiker te optimaliseren. Onder deze Cookies vallen bijvoorbeeld Cookies voor de taalinstelling en de valutavoorkeuren, of Cookies voor het beheer van interne statistieken door een partij die direct door de Eigenaar van de site is ingeschakeld.

Overige soorten Cookies of externe partijen die Cookies installeren
Bepaalde van de hieronder genoemde diensten verzamelen statistische gegevens in een geanonimiseerde geaggregeerde vorm en hebben mogelijk niet de instemming van de Gebruiker nodig of worden direct door de Eigenaar beheerd – afhankelijk van hoe deze worden beschreven – zonder hulp van externe partijen.

Als door externe partijen uitgevoerde diensten in de onderstaande tools worden genoemd, kunnen deze worden gebruikt om de browsegewoonten van de Gebruikers te volgen – naast de hierin aangegeven informatie en zonder dat de Eigenaar hiervan op de hoogte is. U kunt het privacybeleid van de genoemde diensten raadplegen voor nadere informatie.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

Google Forms widget (Google Inc.)
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Calendar widget (Google Inc.)
Google Calendar widget is een kalender inhoud visualisatie service van Hello World LLC, dat het mogelijk maakt voor deze Website om dit soort inhoud op te nemen in zijn pagina’s.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Google Maps widget (Google Inc.)
Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

YouTube video widget (Google Inc.)
YouTube is een dienst voor de visualisering van videocontent die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Hoe kan ik toestemming geven of intrekken voor de installatie van Cookies?

Naast de informatie in dit document, kunt u ook uw voorkeuren voor Cookies rechtstreeks vanuit de browser beheren en – bijvoorbeeld – voorkomen dat externe partijen Cookies installeren. Via de voorkeuren in de browser kunt u ook in het verleden geïnstalleerde Cookies verwijderen, waaronder Cookies die mogelijk door deze website zijn opgeslagen na uw eerste toestemming hiertoe. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot Cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken door te klikken op de gerelateerde opt-out-koppeling (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangeboden, of door contact op te nemen met de externe partij.

Onafhankelijk van de hierboven aangegeven zaken, kunnen Gebruikers ook de instructies volgen van de hier gelinkte initiatieven van de EDAA EDAA (BE), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada) of andere vergelijkbare diensten. Via deze initiatieven kunnen Gebruikers hun tracking-voorkeuren aangeven voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers aan om van dit hulpmiddel gebruik te maken naast de in dit document verstrekte informatie.

Eigenaar :

Klimop R.T. Merksem vzw
Terlindenhofstraat 150 bus 1
2170 MERKSEM
BELGIE

e-Mailadres cookiebeleid: webmaster@klimop-rt-merksem.be

Aangezien de installatie van Cookies door externe partijen en andere traceersystemen door de diensten die binnen deze Website worden gebruikt, technisch niet kunnen worden gecontroleerd door de Eigenaar, zijn de verwijzingen naar Cookies en traceersystemen die door derden worden geïnstalleerd slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de Gebruiker het privacybeleid te raadplegen voor de betreffende externe dienst die in dit document staan genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van Cookies, raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van Cookies door deze Website.