Intern Reglement

INTERN REGLEMENT KLIMOP RT MERKSEM vzw Deel 1

1.4 Aansluiting leden: De gymnasten zijn verplicht zich te houden aan de reglementeninfo hen voorgelegd bij inschrijving.

1.4.1 Iedereen is vrij een turnles mee te sporten vooraleer hij/zij beslist om lid te worden van de club. On line registreren dient vooraf te gebeuren via de website van de vereniging zodat Klimop RT Merksem, na betaling van het lidgeld, de definitieve inschrijving kunnen doen.

1.4.2 Het lidgeld dient na de 2e proefles overgeschreven te worden op de rekening van de vereniging, zodat tegen de 3e les de verzekering in orde gebracht kan worden. Iedere gymnast die zijn lidgeld heeft betaald kan via de website van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen een persoonlijke lidkaart, met vermelding van naam, club, geboortedatum en aansluitingsnummer afprinten. De website www.klimop-rt-merksem.be bevat eveneens de nodige info en verslagen van activiteiten.

1.4.3 Iedere gymnast, zijn ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient de verklaring MVS DECREET (medisch verantwoord sporten) na te lezen op de website van Klimop RT Merksem en verklaart dat betrokken gymnast geschikt is om aan sport te doen. In geval van gezondheidsproblemen (epilepsie, astma, diabetes, allergie,…) van je zoon, dochter of jezelf dient dit zonder fout gemeld te worden aan de desbetreffende trainer of trainster. Bij het gebruik van geneesmiddelen moet men de geneesheer en apotheek verwittigen dat hij/zij aan sport doet.

1.4.4 Het aankopen van de clubmaillot dient te gebeuren zoals vermeld in de info.

1.5 Elk lid wordt eraan gehouden zijn bijdrage jaarlijks – per turnseizoen – te betalen. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de het bestuursorgaan. Bij het constateren van niet betaling op de vervaldag zal het lid verwittigd worden zijn/haar overschrijving te verifiëren en alsnog zo snel mogelijk de betaling uit te voeren. Indien aan deze uitnodiging geen gevolg wordt gegeven, wordt het lid beschouwd als ontslagnemend en verliest het lid al zijn rechten.

1.6 Het secretariaat (ledenbeheer) van KLIMOP RT Merksem vzw dient van elke WIJZIGING van het woonadres,emailadres en telefoonnummer in kennis gesteld te worden. Tevens dient ook de lesgever(s)/trainer(s) te verwittigen indien de gymnast gedurende een langere periode de lessen niet kan volgen (ziekte, kwetsuur, bos- en zeeklassen, examen, …).

1.7 Klimop R.T. is verzekerd door een collectieve verzekering, afgesloten door de Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. De polis is conform de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en conform aan het decreet van 13.4.1999 van de Vlaamse regering. Het reglement van de verzekering is steeds ter inzage / ter beschikking van de aangesloten leden, in orde met het lidgeld. Bij kwetsuren opgelopen bij de trainingen/wedstrijden, wordt door de betrokken lesgever een verklaring van schadeongeval ingevuld, te vervolledigen door de ouder of betrokkene. Het medisch attest dient te worden ingevuld door de behandelende geneesheer en binnen de week via het secretariaat ledenbeheer op de administratie van de Gymfederatie aan komen. Dit alles volgens de bijgevoegde richtlijnen en polis van de verzekering.

1.8 Het turnseizoen voor de basisgroepen start begin september, de trainingen verlopen normaal tot einde juni. Tijdens de zomervakanties worden er geen trainingen gehouden voor de basisgroepen. Tijdens de andere schoolvakanties is dit in afspraak met de lesgevers, bv. voor het kringkampioenschap, turngala of recrea wedstrijden. Van de gymnasten wordt verwacht, deel te nemen aan alle sportieve activiteiten, waar de club aan deelneemt als blijk van waardering t.o.v de lesgevers die een gans seizoen belangeloos ter beschikking staan voor alle leden.

1.9 De gymnasten, zijn verplicht zich tijdens de clubactiviteiten behoorlijk en met respect voor andere clubleden, lesgevers en bestuursleden te gedragen. Voor de goede werking tijdens de activiteiten, dienen de richtlijnen en uitspraken van de betrokken lesgevers worden opgevolgd. Ook in de kleedkamers worden de gymnasten geacht zich aan de interne reglementen te houden.

1.9.1 De lessen (zoals vermeld in de infobrochure en op de website) starten op tijd. Na het omkleden in de kleedkamers begeven de gymnasten zich onmiddellijk naar de turnzaal en blijven niet nodeloos in de kleedkamer rondhangen. In turnhal Terlinden gebeurt dit via de voorziene gang. Opvang , door de club, voor of na de les is er enkel in extreme omstandigheden. De gymnasten moeten aan het eind van de les tijdig worden afgehaald. Bij oponthoud verwittigen de ouders de turnhal of de lesgevers. Enkel de ouders van de kleutergymnasten kunnen hun kinderen na de les helpen in de kleedkamer.

1.9.2 De gymnasten bieden zich in de turnles/training aan in turnmaillot, -singlet of T-shirt en korte broek. Ofwel turnen de gymnasten op blote voeten of met dunne turnpantoffels, met zool die geen sporen nalaat.

1.9.3 Alle gymnasten helpen mee bij het opruimen van de materialen. Ze verlaten of betreden de zaal niet vooraleer zij daartoe toestemming van de trainer(ster) hebben gekregen. Omwille van veiligheidsredenen is het de gymnasten niet toegelaten te spelen op de turntoestellen buiten de lesuren. Lange haren worden bij elkaar gebonden i.v.m. de veiligheid. Magnesium is als hechtingsmiddel voorradig in de turnhal, de gymnasten springen er evenwel respectvol mee om.

1.9.4 Eten in de turnzaal is niet toegelaten. Drinken uit een eigen, met naam gemerkte, fles kan wel in overleg met de trainers. Ook de kleedkamers in de turnhal moeten rein gehouden worden. Lege flesjes, blikjes, papiertjes… worden in de daarvoor voorziene vuilnisbak gedeponeerd. Het gebruik van kauwgom of snoep is niet toegelaten tijdens de turnles.

1.9.5 Armbanden, ringen, juwelen e.d. worden niet gedragen tijdens de les. Knuffels en speelgoed blijft beter thuis. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. Achtergelaten kleding kan u steeds opvragen of bij de “VERLOREN VOORWERPEN“ in de turnhal uitzoeken.

1.9.6 Het CLUBTRAININGSPAK en eventuele club T-shirt (welke door de basisgymnasten vrij kan worden aangekocht) dienen te worden genaammerkt.

1.10 Voor gymnasten die zich niet houden aan de richtlijnen van de lesgever of bestuursleden, kunnen sancties (maatregelen) worden getroffen, toegepast naargelang de draagwijdte van het voorval. Bij zwaardere problemen kan door de lesgevers of bestuursleden een verslag worden opgemaakt, besproken met het dagelijks bestuur. Gymnast en ouder zullen dan uitgenodigd worden ter bespreking van de sanctie.

1.11 Gymnasten en ouders hebben tevens het recht een probleem dat betrekking heeft op de gymnast en het turngebeuren met de betrokken lesgevers of bestuur te bespreken. Ernstige, schriftelijk geformuleerde problemen of klachten, gericht aan de secretaris of een ander bestuurslid zullen met het dagelijks bestuur en binnen het bestuursorgaan en de Algemene Vergadering worden besproken.

1.12 Portretrecht : Elk lid stemt ermee in dat tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging foto’s en beeldopnames gemaakt worden waarop het lid is afgebeeld.

Elk lid stemt ermee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief, gymmagazine of sociale media van de gymnastiekvereniging, in welke vorm dan ook en al dan niet met vermelding van diens naam. Indien een lid dit niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een verklaring afleggen tegenover het bestuur van de vereniging.

Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

1.13 lidgelden : De lidgelden voor het lopende seizoen zijn terug te vinden op de website van Klimop RT Merksem en in de informatiebrochure. Er worden geen lidgelden terugbetaald.

1.14 De lesgever/bestuurslid ondersteunt en promoot de deelname van de gymnasten en derden aan de sportieve, promotionele ,randen nevenactiviteiten van de club. De lesgever zal zijn turnles, dansles of training steeds sporttechnisch en moreel inhoudelijk verzorgen. De verenging verwacht daarom van de clubleden dat zij ook met dergelijke instelling de trainingen en activiteiten bijwonen.