Kwaliteitslabel Q4Gym

Doelstellingen van het kwaliteitsinstrument Q4Gym

Met het kwaliteitsproject Q4Gym worden verschillende doelstellingen nagestreefd:

1. Bewustwording van het belang van kwaliteit

Gymfed wil in 2020 als organisatie dat een relevant aantal clubs hun clubstructuur dermate hebben aangepast, dat ze beantwoorden aan de hedendaagse uitdagingen zowel op socio–economisch, demografisch als sportief gebied.

2. Kwalitatieve uitbouw van het gymnastiekaanbod in Vlaanderen

Het belangrijkste doel van dit project is natuurlijk het verbeteren van de kwaliteit van het gymnastiekaanbod, in de hoop een meerwaarde te kunnen creëren en de doelstellingen van de clubs en hun leden maximaal te kunnen invullen. Deze kwaliteitsverbetering wordt in eerste instantie nagestreefd door het verbeteren en versterken van alle aspecten die de objectieve ontwerpkwaliteit van het sportaanbod bepalen: begeleiding, accommodatie, groepssamenstelling, trainingsuren, …
Om de clubs te helpen sterker te worden en tegemoet te komen aan de kwaliteitseisen van vandaag is het online Q4Gym-kwaliteitsinstrument in eerste instantie een handige tool voor zelfdiagnose, waarbij de gehanteerde criteria als richtnorm kunnen gebruikt worden voor de kwalitatieve uitbouw van de club of een afdeling ervan.

3. Informatievoorziening over (de kwaliteit van) het gymnastiekaanbod

Tenslotte is het ook de bedoeling om de gymnasten en hun ouders nog beter in te lichten over de sportactiviteiten die in de aangesloten clubs voor de diverse doelgroepen georganiseerd worden. Hiervoor werd onder meer deze website gecreëerd. De website zou moeten kunnen ingeschakeld worden als een soort van ‘Guide Michelin van gymnastiekverenigingen’. Naast een beschrijving van het sportaanbod kan er immers ook een beoordeling in teruggevonden worden van de kwaliteit van het betreffende programma voor alle aangesloten clubs. Rekening houdende met de soort activiteit en het niveau waarop deze beoefend wordt, wordt hierbij zowel gekeken naar de kenmerken van de begeleiding, de groepssamenstelling, de trainingsmogelijkheden, de accommodatie, alsook naar enkele inhoudelijke aspecten van het aanbod. Op deze manier wordt dan ook getracht om de (potentiële) klanten een zekere objectieve houvast te bieden waarop ze zich zouden kunnen beroepen bij de keuze van hun sportclub.

Bron Q4Gym - Doelstellingen

Evolutie kwaliteitslabels, van IK-GYM naar Q4GYM

In 1998 ontwikkelde de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met de toenmalige vier turnfederaties het IK_GYM kwaliteitslabel.

Wat ooit begon als een idee om alle aangesloten clubs te verzamelen in een soort “Michelin-gids” van de gymnastiek is ondertussen geëvolueerd tot een kwaliteitsgids met beoordeling van de kwaliteit van het aangeboden sportprogramma en het clubmanagement. Klimop R.T. Merksem vzw zat op dat moment al in het pilootproject en behaalde met een score van 84,5% met verve het kwaliteitslabel!

Eind 2002 wordt de club opnieuw doorgelicht. Een onafhankelijke IK-GYM-auditeur krijgt door persoonlijk contact en op basis van een reeks vragen aan alle betrokken partijen een duidelijk beeld van onze club, de clubsfeer en de clubwerking.

Naast de algemene clubwerking worden ook de verschillende disciplines onder de loep genomen. Vooral de inbreng van ouders en gymnasten is hier van belang. Aan de betrokken partijen worden vragen gesteld over de begeleiding van de gymnasten door de trainers, de groepssamenstelling, de trainingsmogelijkheden, de accommodatie en het specifieke aanbod en effectiviteit. Voor de disciplines die op deze 4 onderdelen een positieve score behalen, wordt een licentie uitgereikt.

Klimop R.T. Merksem profileert zich verder als turnvereniging waar recreatie- en prestatiesport met elkaar in evenwicht zijn. De verschillende disciplines in het aanbod van de club worden aan een evaluatie onderworpen.

Sinds 2009 staat Klimop R.T. Merksem op de “definitieve lijst” van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen en het BLOSO. Zie resultaat 2009. Dit betekent dat Klimop R.T. Merksem in alle wedstrijdonderdelen en op alle wedstrijdniveau’s in competitie kan komen!

Vanaf 2014 werkt Gymfed met het nieuwe kwaliteitsinstrument Q4Gym dat verder bouwt op de inhoud van het IK-Gym-instrument. Q4Gym staat voor Quality in de Gymnastiek.