Inschrijvingsformulier

Deze documenten moet u lezen voor u het inschrijvingsformulier invult

Fijn dat dat u gebruik maakt van ons digitaal inschrijvingsformulier. Op dit formulier vragen we u om te bevestigen dat u de voorwaarden en verklaringen in de documenten hieronder gelezen heeft en dat u de inhoud ervan begrijpt. Het is dus noodzakelijk dat u deze documenten zorgvuldig leest.

Als nieuwkomer bezoekt u best eerst even de pagina met inschrijvingsinfo. U vindt er onder andere welke afdelingen er zijn, wat de trainingsuren zijn, hoeveel het allemaal gaat kosten en nog veel meer over wat u echt moet weten over onze club voor u eraan begint.

Als er u toch nog iets niet duidelijk is of als u nog vragen heeft, kunt u best eerst even de dienst ledenbeheer (ledenbeheer@klimop-rt-merksem.be) van Klimop R.T. Merksem contacteren vóór u verder gaat.
U kunt tijdens de trainingsuren altijd terecht in de cafetaria in de Terlindenhofstraat 150, 2170 Merksem waar we u zeker verder kunnen helpen.


Om lid te worden van de club is het noodzakelijk dat u akkoord gaat met het huishoudelijk reglement voor basisgroepen. Lees daarom dit document aandachtig vóór u het inschrijvingsformulier hieronder invult.

Huishoudelijk Reglement voor Basis Groepen
www.klimop-rt-merksem.be

Klimop R.T. Merksem vzw
Terlindenhofstraat 150 bus 1
2170 MERKSEM
tel: 03 647 21 91 (tijdens de trainingsuren)

Enkele belangrijke punten uit het HUISHOUDELIJK REGLEMENT, voor BASISGROEPEN:

  • KLEUTERGYM
  • GYMKIDS
  • JUFFERS
  • KNAPEN
  • TURNSTERS
  • TURNERS
  • STUDIO
  • 55+ GYM

1.4 Aansluiting leden:

De gymnasten zijn verplicht zich te houden aan de reglementeninfo hen voorgelegd bij inschrijving.

1.4.1 Iedereen is vrij een turnles mee te sporten vooraleer hij/zij beslist om lid te worden van de club. On line inschrijven kan onmiddellijk gebeuren zodat wij na de betaling de definitieve inschrijving kunnen doen.

1.4.2 Het lidgeld dient na de tweede proefles overgeschreven te worden zodat tegen de derde les de verzekering in orde gebracht kan worden. Iedere aanbetaalde gymnast kan via de website van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen een persoonlijke lidkaart, met vermelding van naam, club, geboortedatum en aansluitingsnummer afdrukken. De website www.klimop-rt-merksem.be bevat eveneens de nodige info en verslagen. Betaalde lidgelden worden nooit terugbetaald.

1.4.3 Iedere gymnast dient de verklaring MVS DECREET (medisch verantwoord sporten) na te lezen op onze website en verklaart dat betrokken gymnast geschikt is om aan sport te doen.
In geval van gezondheidsproblemen (epilepsie, astma, diabetes, allergie,…) van je zoon, dochter of jezelf dient dit zonder fout gemeld te worden aan de desbetreffende trainer of trainster. Bij het gebruik van geneesmiddelen moet men de geneesheer en apotheek verwittigen dat hij/zij aan sport doet.

1.4.4 Het aankopen van clubmaillot dient te gebeuren zoals vermeld in de info.

1.5 Elk lid wordt eraan gehouden zijn bijdrage jaarlijks te betalen. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur. Bij constateren van niet betaling op de vervaldag zal het lid verwittigd worden zijn/haar overschrijving te verifiëren en alsnog zo snel mogelijk de betaling uit te voeren. Indien aan deze uitnodiging geen gevolg wordt gegeven, wordt het lid beschouwd als ontslagnemend en verliest als lid dus al zijn rechten.

1.6 Het secretaritaat van KLIMOP RT Merksem vzw dient van elke ADRESWIJZIGING en telefoon in kennis gesteld te worden. Tevens ook lesgever/trainer verwittigen indien de gymnast gedurende een langere periode de lessen niet kan volgen (ziekte, kwetsuur, examen, …).

1.7 Klimop R.T. is verzekerd door een collectieve verzekering, afgesloten door de Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. De polis is conform de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en conform aan het decreet van 13.4.1999 van de Vlaamse regering. Het reglement van de verzekering is steeds ter inzage / ter beschikking van de aangesloten leden, in orde met het lidgeld. Bij kwetsuren opgelopen bij de trainingen/wedstrijden, wordt door de betrokken lesgever een verklaring van schadeongeval ingevuld, te vervolledigen door de ouder of betrokkene.
Het medisch attest dient te worden ingevuld door de behandelende geneesheer en binnen de week via het secretariaat ledenbeheer op de administratie van de Gymfederatie aan komen. Dit alles volgens de bijgevoegde richtlijnen en polis van de verzekering.

1.8 Het turnseizoen voor de basisgroepen start begin september, de trainingen verlopen normaal tot einde juni. Tijdens de zomervakanties worden er geen trainingen gehouden voor de basisgroepen. Tijdens de andere schoolvakanties is dit in afspraak met de lesgevers, bv. voor het kringkampioenschap, turngala of recreantenwedstrijden. Van de gymnasten wordt verwacht, deel te nemen aan alle sportieve activiteiten, waar de club aan deel neemt als blijk van waardering t.o.v de lesgevers die een gans seizoen belangeloos ter beschikking staan van alle leden.

1.9 De gymnasten, zijn verplicht zich tijdens de clubactiviteiten behoorlijk en met respect voor andere clubleden, lesgevers en bestuursleden te gedragen. Voor de goede werking tijdens de activiteiten, dienen de richtlijnen en uitspraken van de betrokken lesgevers worden opgevolgd. Ook in de kleedkamers worden de gymnasten geacht zich aan de interne reglementen te houden.

1.9.1 De lessen (zoals vermeld in de info) starten op tijd. Na het omkleden in de kleedkamers begeven de gymnasten zich onmiddellijk naar de turnzaal en blijven niet nodeloos in de kleedkamer rondhangen. In turnhal Terlinden gebeurt dit via de voorziene gang. Opvang , door de club, voor of na de les is er enkel in extreme omstandigheden. De gymnasten moeten aan het eind van de les tijdig worden afgehaald. Bij oponthoud verwittigen de ouders de turnhal of de lesgevers. Enkel de ouders van de kleutergymnasten kunnen hun kinderen na de les helpen in de kleedkamer.

1.9.2 De gymnasten bieden zich in de turnles/training aan in turnmaillot, -singlet of T-shirt en korte broek. Ofwel turnen de gymnasten op blote voeten of met dunne turnpantoffels, met zool die geen sporen nalaat.

1.9.3 Alle gymnasten helpen mee bij het opruimen van de materialen. Ze verlaten of betreden de zaal niet vooraleer zij daartoe toestemming van de trainer(ster) hebben gekregen. Omwille van veiligheidsredenen is het de gymnasten niet toegelaten te spelen op de turntoestellen buiten de lesuren. Lange haren worden bij elkaar gebonden i.v.m. de veiligheid. Magnesium is als hechtingsmiddel voorradig in de turnhal, de gymnasten springen er evenwel respectvol mee om.

1.9.4 Eten en drinken in de turnzaal is niet toegelaten, voor, tijdens en na de trainingen. Ook de kleedkamers in de turnhal moeten rein gehouden worden. Lege flesjes, blikjes, papiertjes… worden in de daarvoor voorziene vuilnisbak gedeponeerd.
Het gebruik van kauwgom is niet toegelaten tijdens de turnles.

1.9.5 Armbanden, ringen, juwelen e.d. worden niet gedragen tijdens de les. Knuffels en speelgoed blijft beter thuis. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedkamer. Achtergelaten kleding kan u steeds opvragen of bij de “VERLOREN VOORWERPEN“ in de turnhal uitzoeken

1.9.6 Het CLUBTRAININGSPAK en eventuele club T-shirt (welke door de basisgymnasten vrij kan worden aangekocht) dienen te worden genaammerkt.

1.10 Voor gymnasten die zich niet houden aan de richtlijnen van de lesgever of bestuursleden, kunnen sancties (maatregelen) worden getroffen, toegepast naargelang de draagwijdte van het voorval. Bij zwaardere problemen kan door de lesgevers of bestuursleden een verslag worden opgemaakt, besproken met het dagelijks bestuur. Gymnast en ouder zullen dan uitgenodigd worden ter bespreking van de sanctie.

1.11 Gymnasten en ouders hebben tevens het recht een probleem dat betrekking heeft op de gymnast en het turngebeuren met de betrokken lesgevers of bestuur te bespreken. Ernstige, schriftelijk geformuleerde problemen of klachten, gericht aan de
secretaris of ander lid van de RvB zullen op de RvB en de Algemene Vergadering worden besproken.

1.12 Auteursrecht en portretrecht

Klimop RT Merksem kan tijdens activiteiten foto’s, video’s en dergelijke nemen; deze zijn eigendom van Klimop RT en mogen door Klimop RT gebruikt worden voor rapportages, op de website, in publicaties, …

Leden kunnen steeds weigeren dat bepaalde foto’s genomen zouden worden en kunnen ook vragen om foto’s waarop zij duidelijk in beeld komen of duidelijk herkenbaar zijn, niet (meer) te gebruiken.

1.13 lidgelden : De lidgelden voor het lopende seizoen zijn terug te vinden op onze website en in de informatiebrochure.

1.14 De lesgever/bestuurslid ondersteunt en promoot de deelname van de gymnasten en derden aan de sportieve,promotionele ,rand- en nevenactiviteiten van de club. De lesgever zal zijn turnles, dansles of training steeds sporttechnisch en moreel inhoudelijk verzorgen.

De lesgever/bestuurslid sluit ten persoonlijke titel seksuele intimidatie en machtsgebruik t.o.v. gymnasten, ouders, bestuurders of collega’s uit. De lesgever/bestuurslid heeft oog voor teambuilding, groepsuitsluiting, pestgedrag, druggebruik, persoonlijke problemen van de gymnasten of andere trainers, diversiteit en fairplay. Hij/zij zal al deze items met een positieve en constructieve instelling benaderen en indien nodig hulp zoeken bij de bestuurders binnen de club. Het is de lesgever/bestuurder verboden om in de gebouwen te roken. Alcoholische dranken kunnen enkel in de cafetaria genuttigd worden na de trainingen.


Decreet Medisch Verantwoord Sporten (M.V.S.)
Het “M.V.S.”decreet bestaat sinds 1991, en wil veilig en gezonde sportbeoefening garanderen binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Men wil vooral de sportbeoefenaars, informeren en begeleiden, zodat hun gezondheid niet in gevaar komt bij onverantwoord gebruik van geneesmiddelen en/of behandelingsmethoden.

Het is daarom belangrijk uw arts en apotheek te melden dat u of uw kind aan sport doet en tevens hun advies te vragen vooraleer een geneesmiddel wordt ingenomen.

Medische geschiktheid om te sporten is uiteraard vereist.

Ook onze vereniging eert de slogan “SPORT GEZOND” en wij vragen dan ook de medewerking van de ouders en leden, om deze bepalingen na te leven, zodat negatieve omstandigheden worden vermeden.

In geval van gezondheidsproblemen (ziekten, allergieën of belangrijke heelkundige ingrepen,…) van je zoon, dochter of jezelf dient u dit zonder fout te melden aan de desbetreffende trainer of trainster.

Actuele informatie over gezond sporten vindt u op de website Gezond Sporten van de Vlaamse overheid. Op dezelfde website vindt u ook meer over de regelgeving over M.V.S.

Op de website www.dopinglijn.be komt u alles te weten over verboden stoffen, de procedures bij dopingcontrole en ieders rechten en plichten.


Wanneer u het formulier met succes hebt ingevuld, krijgt u een bevestiging van de ontvangst van uw gegevens, u krijgt ook de mogelijkheid om eventueel een formulier voor nog een gymnast in te vullen. Vergeet niet om eerst terug naar boven te scrollen.
U bent pas lid van Gymclub Klimop RT Merksem vzw na het overschrijven van het lidgeld.

Het formulier