Huishoudelijk Reglement voor Basisgroepen

www.klimop-rt-merksem.be
Klimop R.T. Merksem VZW
tel: 03.647.21.91 (trainingsuren)
Terlindenhofstraat 150
2170 Merksem

Enkele belangrijke punten uit het HUISHOUDELIJK REGLEMENT, voor BASISGROEPEN:

  • KLEUTERGYM
  • GYMKIDS
  • JUFFERS
  • KNAPEN
  • TURNSTERS
  • TURNERS
  • STUDIO
  • 55+ GYM

1.4 Aansluiting leden:

De gymnasten zijn verplicht zich te houden aan de reglementeninfo hen voorgelegd
bij inschrijving.

1.4.1 Iedereen is vrij een turnles mee te sporten vooraleer hij/zij beslist om lid te
worden van de club. Aan het einde van de 2de les dient de definitieve inschrijving te
gebeuren via de ledenfiche.
De LEDENFICHE dient ingevuld door de ouders of de voogd of door de volwassen
gymnast zelf en terugbezorgd aan de lesgever/trainer of de verantwoordelijke
ledenbeweging.

1.4.2 Het LIDGELD, via een voorgedrukt overschrijvingsformulier moet voor de derde
les betaald. Vanaf dan zijn enkel betalende leden verzekerd. Iedere aanbetaalde
gymnast ontvangt van de GYMNASTIEKFEDERATIE VLAANDEREN een persoonlijke
lidkaart, met vermelding van naam, club, geboortedatum en aansluitingsnummer. De
WEBSITE WWW.klimop-rt-merksem.be bevat eveneens de nodige info en verslagen.

1.4.3 Iedere gymnast ontvangt bij het begin van het seizoen een briefing met
invulformulier tot verklaring dat betrokken gymnast geschikt is om aan sport te doen
en het MVS decreet (Medisch Verantwoord Sporten) zal naleven. Hierbij dient tevens
duidelijk vermeld, eventuele gezondheidsproblemen: (epilepsie, astma, diabetes,
allergie,…) van je zoon/dochter of jezelf. Bij het gebruik van geneesmiddelen moet
men de geneesheer en apotheek verwittigen dat hij/zij aan sport doet.

1.4.4 Het aankopen van Clubmaillot dient te gebeuren, zoals vermeld in de info.

1.5 Elk lid wordt er aan gehouden zijn bijdrage jaarlijks te betalen. Het lidgeld wordt
jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur.
Bij constateren van niet betaling op de vervaldag, zal het lid verwittigd worden
zijn/haar overschrijving te verifiëren en alsnog zo snel mogelijk de betaling uit te
voeren. Indien aan deze uitnodiging geen gevolg wordt gegeven, wordt het lid
beschouwd als ontslagnemend en verliest als lid dus al zijn rechten.

1.6 Het secretariaat van KLIMOP R.T. Merksem vzw dient van elke ADRESWIJZIGING
en telefoon in kennis gesteld te worden. Het secretariaat of de lesgevers/trainers
dienen tevens verwittigd te worden indien de gymnast gedurende langere tijd de
lessen (wegens ziekte, kwetsuur, examen,…) niet kan volgen.

1.7 Klimop R.T. is verzekerd door een collectieve verzekering, afgesloten door de
Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw. De Polis is conform de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst en conform aan het decreet van 13.4.1999 van de
Vlaamse regering. Het reglement van de verzekering is steeds ter inzage/ ter
beschikking van de aangesloten leden, in orde met het lidgeld. Bij kwetsuren
opgelopen bij de trainingen/wedstrijden, wordt door de betrokken lesgever een
verklaring van schadeongeval ingevuld, te vervolledigen door de ouder of betrokkene.
Het medisch attest dient te worden ingevuld door de behandelende geneesheer en
binnen de week via het secretariaat ledenbeheer op de administratie van de
Gymfederatie aan komen. Dit alles volgens de bijgevoegde richtlijnen en polis van de
verzekering.

1.8 Het TURNSEIZOEN voor de basisgroepen start begin september, de trainingen
verlopen normaal tot einde juni. Tijdens de zomervakanties worden er geen
trainingen gehouden voor de basisgroepen. Tijdens de andere schoolvakanties is dit
in afspraak met de lesgevers, bv. voor het kringkampioenschap, turngala of
recreantenwedstrijden. Van de gymnasten wordt verwacht, deel te nemen aan alle
sportieve activiteiten, waar de club aan deel neemt als blijk van waardering t.o.v de
lesgevers die een gans seizoen belangeloos ter beschikking staan van alle leden.

1.9 De gymnasten, zijn verplicht zich tijdens de clubactiviteiten behoorlijk en met
respect naar andere clubleden, lesgevers en bestuursleden te gedragen.
Voor de goede werking tijdens de activiteiten, dienen de richtlijnen en uitspraken van
de betrokken lesgevers worden opgevolgd. Ook in de kleedkamers worden de
gymnasten geacht zich aan de interne reglementen te houden.

1.9.1 De lessen (zoals vermeld in de info) starten op tijd. Na het omkleden in de
kleedkamers begeven de gymnasten zich onmiddellijk naar de turnzaal en blijven niet
nodeloos in de kleedkamer rondhangen. In turnhal TERLINDEN gebeurt dit via de
voorziene gang. Opvang , door de club, voor of na de les is er enkel in extreme
omstandigheden. De gymnasten moeten aan het eind van de les tijdig worden
afgehaald. Bij oponthoud verwittigen de ouders de turnhal of de lesgevers. Enkel de
ouders van de KLEUTERGYMNASTEN kunnen hun kinderen na de les helpen in de
kleedkamer.

1.9.2 De gymnasten bieden zich in de turnles/training aan in “SPORTIEVE KLEDIJ”
turnmaillot, -singlet of T-shirt en korte broek. Ofwel turnen de gymnasten op blote
voeten of met dunne turnpantoffels, met zool die geen sporen nalaat.

1.9.3 Alle gymnasten helpen mee bij het opruimen van de materialen. Ze verlaten of
betreden de zaal niet vooraleer zij daartoe toestemming van de trainer(ster) hebben
gekregen. Omwille van VEILIGHEIDSREDENEN is het de gymnasten niet toegelaten te
spelen op de turntoestellen buiten de lesuren. Lange haren worden bij elkaar
gebonden i.v.m de veiligheid. MAGNESIUM is als hechtingsmiddel voorradig in de
turnhal, de gymnasten springen er evenwel respectvol mee om.

1.9.4 ETEN en DRINKEN in de turnzaal is niet toegelaten, voor, tijdens en na de
trainingen. Ook de kleedkamers in de turnhal moeten rein gehouden worden. Lege
flesjes, blikjes, papiertjes… worden in de daarvoor voorziene vuilnisbak gedeponeerd.
Het gebruik van kauwgom is niet toegelaten tijdens de turnles.

1.9.5 Armbanden, ringen, juwelen e.d. worden niet gedragen tijdens de les. Knuffels
en speelgoed blijft beter thuis. Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de
kleedkamer. Achtergelaten kleding kan u steeds opvragen of bij de “VERLOREN
VOORWERPEN “ in de turnhal uitzoeken.

1.9.6 Het CLUBTRAININGSPAK en eventuele club T-shirt (welke door de
basisgymnasten vrij kan worden aangekocht) dienen te worden genaammerkt.

1.10 Voor gymnasten die zich niet houden aan de richtlijnen van de lesgever of
bestuursleden, kunnen sancties (maatregelen) worden getroffen, toegepast
naargelang de draagwijdte van het voorval. Bij zwaardere problemen kan door de
lesgevers of bestuursleden een verslag worden opgemaakt, besproken met het
dagelijks bestuur. Gymnast en ouder zullen dan uitgenodigd worden ter bespreking
van de sanctie.

1.11 Gymnasten en ouders hebben tevens het recht een probleem dat betrekking
heeft op de gymnast en het turngebeuren met de betrokken lesgevers of bestuur te
bespreken. Ernstige, schriftelijk geformuleerde problemen of klachten, gericht aan de
secretaris of ander lid van de RvB zullen op de RvB en de Algemene Vergadering
worden besproken.

1.12 Portretrecht : Gelieve kennis te nemen van het feit dat er tijdens de activiteiten
beeldmateriaal van uw kinderen kan worden gemaakt en dat u akkoord gaat dat dit
beeldmateriaal op websites of in publicaties van de vereniging of aanverwante niet-commerciële organisaties wordt gebruikt binnen het kader van de doelstelling van de
vereniging.

1.13 lidgelden : De lidgelden voor het lopende seizoen zijn terug te vinden in de
informatiebrochure.

1.14 De lesgever/bestuurslid ondersteunt en promoot de deelname van de
gymnasten en derden aan de sportieve,promotionele ,rand- en nevenactiviteiten van
de club. De lesgever zal zijn turnles, dansles of training steeds sporttechnisch en
moreel inhoudelijk verzorgen.

De lesgever/bestuurslid sluit ten persoonlijke titel seksuele intimidatie en
machtsgebruik t.o.v. gymnasten, ouders, bestuurders of collega’s uit. De
lesgever/bestuurslid heeft oog voor teambuilding, groepsuitsluiting, pestgedrag,
druggebruik, persoonlijke problemen van de gymnasten of andere trainers, diversiteit
en fairplay. Hij/zij zal al deze items met een positieve en constructieve instelling
benaderen en indien nodig hulp zoeken bij de bestuurders binnen de club.
Het is de lesgever/bestuurder verboden om in de gebouwen te roken. Alcoholische
dranken kunnen enkel in de cafetaria genuttigd worden na de trainingen.

Voor gelezen en goedgekeurd.

Naam + handtekening ouder

Naam lesgever
Print Friendly, PDF & Email